Zastúpenie klientov < Služby Vonkajšej Agentúry < Home

Zastúpenie klientov

Poskytujeme nezávislé inšpekcie týkajúce sa tovaru a zariadení ako
 • strojné a elektrické zariadenia (pracovné stroje, tlakové zariadenia, rotačné stroje, diesel-generátorové zostavy, inštrumentácia, balené jednotky, spotrebné strojárenské a elektrotechnické výrobky
 • oceľové konštrukcie, potrubné systémy, produktovody
 • metalurgické výrobky (odliatky, výkovky, valcovaný materiál - plechy, potrubia, rúry, profily)
 • sledovanie priebehu objednávky - "expeditingové" činnosti

Hlavné a najdôležitejšie činnosti
 • výkon NDT skúšok - testov
 • vibračná, hluková a teplotná diagnostika
 • korózne merania
 • korózne a materiálové analýzy
 • špeciálne korózne merania s pomocou ultrazvukových riadených vln (guided waves) a digitálnej rádiografie
 • personálna kvalifikácia inšpektorov údržby
 • podpora RBI (risk based inspections - inšpekcia na základe stanovených rizík) na zvýšenie efektívnosti nákladov na údržbu
 • softwarové systémy určené na riadenie údržby

Reziduálna / zvyšková životnosť

 • korózne slučky pre špeciálne procesy
 • plány inšpekcií a skúšok / testov
 • príprava a podpora pri implementácii, supervízie / audity, personálna kvalifikácia
 • zhodnotenie životnosti
 • NDT merania za účelom korózneho hodnotenia vrátane vysoko efektívnych meraní riadenými vlnami a digitálnou rádiografiou
 • materiálové analýzy, PMI (positive material identification)
 • únavová analýza, fraktografia
 • vyhodnotenie mechanizmu poškodenia
 • príprava a kvalifikácia personálu
ATC Balteau Colenta Chemetall VisiConsult
Labino Phoenix Rohmann Socomate Sonatest