Radioscopic Testing (RS) < NDT metódy < Home

Radioscopic Testing (RS)

Radiografická metoda umožňuje získat trvalý obraz vnitřních vad materiálu (zejména objemových ale v případě vhodné směrové orientace i plošných). Metoda je používána nejčastěji při kontrole svarů, časté jsou kontroly odlitků a to i tvarově velmi složitých. V elektrotechnickém průmyslu je metoda používána pro kontrolu tištěných spojů, žárovek, ... Radioskopie umožňuje kontrolovat pohybující se předměty (začlenění do výrobních linek). Proces kontroly je možné automatizovat. V porovnání s radiografií jsou detekční schopnosti radioskopické metody nepatrně nižší.

Vhodnými alternativami k radioskopické metodě jsou počítačová a digitální radiografie:
Počítačová radiografie (CR) - Computed radiography a digitální radiografie (DR) - Digital radiography

Princip radioskopické metody

Radioskopie používá pro převod neviditelného profilu ionizujícího záření na viditelný obraz zesilovač obrazu (elektronooptický převaděč). Fotony RTG záření dopadají na vstupní stínítko pokryté vrstvou luminoforu (krystalickou sloučeninou, která má schopnost měnit dopadající částice s vysokou energií na fotony viditelného záření). Vstupní stínítko je v těsném spojení s fotokatodou. Působením světelných fotonů jsou z fotokatody emitovány elektrony. Ty jsou dále urychlovány vysokým napětím anody (napětí se pohybuje v řádu desítek kV) a dopadají na výstupní stínítko. Výstupní stínítko je opět pokryto luminoforem a vyzařuje světelné fotony. Obraz lze elektromagneticky zaostřovat.

Zesílení jasu spočívá ve vysokém urychlovacím napětí, ale také v tom, že jasová informace na vstupním stínítku (obvykle kruhového průměru cca 20cm) je převedena na výstupní stínítko daleko menší plochy (opět kruhového průměru cca 2 cm). Tím dojde k zesílení (zhuštění) jasové informace, a tudíž ke zvýšení její intenzity.
Původní fotony RTG záření procházejí celým zařízením. Je výhodné svazek světla před dalším zpracováním odklonit z původní dráhy a chránit tak další členy radioskopického řetězce před zářením. Svazek fotonů viditelného světla vstupuje do optické soustavy přes hranol odkloněn o 90°. Dále dopadá na vstupní člen snímací kamery a obraz je převáděn na videosignál.
Převodní charakteristika (charakteristická křivka) zesilovačů obrazu je stejně jako u digitálních radiografických systémů lineární, ale na rozdíl od nich je zde výrazná oblast saturace.
ATC Balteau Colenta Chemetall VisiConsult
Labino Phoenix Rohmann Socomate Sonatest